Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce – Vaše nabídka fakultě

Nabídka praktikantské pozice, stáže

 • Student má povinnost odpracovat 240 hodin
 • Výkon praxe může být spojitý nebo nespojitý (dle potřeb organizace a možností studenta)
 • Praxe je neplacená (nad rámec hodin může být sjednána odměna mezi organizací a studentem)
 • Student během praxe si vede „deník praxe“
 • Studenti jsou vybírání na základě výběrového řízení

Realizace seminárních a kvalifikačních prací

 • Řešení konkrétního problému v rámci semestrální práce (možnost zadání problému na začátku semestru, mentoruje vyučující a daná organizace)
 • Realizace bakalářských prací (zadávání probíhá v únoru, možné domluvit na specifických podmínkách))
 • Realizace diplomových prací (zadávání probíhá v listopadu, možné domluvit na specifických podmínkách)

Organizace exkurzí pro studenty

 • Možné vztáhnout ke konkrétnímu předmětu
 • Nabídka Vaší firmy

Přednášky, semináře, workshopy

 • Možnost zapojení přímo do výuky
 • Uspořádání speciální přednášky (konkrétní předmět, celofakultní)

Účast na „Veletrhu pracovních příležitostí“

 • Prezentace Vaší firmy
 • Nabídka možných pracovních pozic ve Vaší firmě

 

Možnosti spolupráce – nabídka fakulty Vám

Spolupráce na projektech

 • Spolupráce na interních a externích projektech
 • Spolupráce na mezinárodních projektech
 • Konzultace z řad odborníků fakulty

Vzdělávání Vašich pracovníků

 • Kurzy připravené na míru za zvýhodněných finančních podmínek

Vzájemná prezentace partnerství na webových stránkách fakulty

Účast na „Veletrhu pracovních příležitostí“

 • Prezentace Vaší firmy
 • Nabídka možných pracovních pozic ve Vaší firmě

Daňové zvýhodnění